'Terugblik-Special' 110 jaar sinds inhuldiging Wilhelmina, 60 jaar sinds inhuldiging Juliana | De Oranjes

zaterdag 6 september 2008

'Terugblik-Special' 110 jaar sinds inhuldiging Wilhelmina, 60 jaar sinds inhuldiging Juliana

Vandaag – 6 september- is een in de historie van de Oranjes belangrijke data. Precies 110 jaar geleden werd Wilhelmina ingehuldigd als Koningin. En precies 60 jaar geleden werd Juliana ingehuldigd als Koningin. Voorafgaande dagen van deze bijzondere gebeurtenissen gingen festiviteiten gepaard zoals een rijtoer door de stad en niet te vergeten het ‘voorstellen’ van de oud-Koningin aan de nieuwe Koningin op de dam te Amsterdam. In deze log zal enkel kort teruggeblikt worden op de inhuldigingen zelf en niet de feesten er om heen.


Op 6 september 1898 vond de inhuldiging plaats van Koningin Wilhelmina. In de Nieuwe Kerk zaten o.a. leden van de Staten Generaal, zogeheten ‘commiezen-griffiers’, leden van het corps ‘diplomatique’, en vele andere Koninklijke collega’s van andere Koningshuizen om getuige te zijn van deze plechtigheid. Precies om 11 uur trad de 18-jarige Wilhelmina de kerk binnen, en liep naar de troonzetel waar zij o.a. de eed moest afleggen. Op de voorgrond van de foto en foto's die je ziet als je op onderstaande fotolink klikt , kun je de Koninklijke Kroon, Scepter, Rijksappel op fluwelen kussens zien liggen.
Fotolink: KLIK HIER
Inhuldiging1898


Al 2 keer eerder was Juliana opgetreden als regentes van haar moeder Wilhelmina, wegens ziekte. Op 6 september 1948 bestijgt Juliana de troon en wordt traditiegetrouw ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Bekend zijn haar woorden: ‘Wie ben ik dat ik dit doen mag?’


De kroon die Willem II eens had laten maken, is nog door geen een Oranje gedragen, maar is wel traditiegetrouw aanwezig bij de inhuldiging, evenals de Scepter, Rijksappel en de Grondwet. De scepter en de rijksappel hoefden ook niet vastgehouden te worden door Juliana. Dit is bij het Brits Koningshuis wel anders.
Volgens het plan van de organisatie-commissie zou Prins Bernhard in de stoet vanaf Paleis op de Dam tot aan de Nieuwe Kerk achter zijn vrouw moeten lopen. Toen dit plan aan Juliana werd voorgelegd zei zij: “Mijne heren, ik ben wettig getrouwd”.
En zo schreden prins en koningin de kerk in hand in hand. De historische kroningsmantel werd traditioneel gedragen door de Koningin.

Fotolink: KLIK HIER VOOR 8 FOTO'SRede en Eed van Koningin Juliana in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 6 september 1948 bij haar inhuldiging.


Leden van de Staten-Generaal,Dat ik hier op het ogenblik in uw midden ben om de eed op de grondwet af te leggen, vervult mij met weemoed. Want het is een gevolg van het feit, dat mijn lieve moeder een halve eeuw lang haar krachten in dienst van het Vaderland en het Rijk heeft gegeven in een mate, dat zij nu eindelijk de zware last niet langer dragen kan. Maar het vervult mij ook met de troost, dat ik haar mag verlichten door die last met mijn onervaren handen, maar sterkere want jongere kracht, over te nemen en dat ik daarmee iets voor mijn moeder doen kan - voor haar, aan wie ik samen met de goede mens, die mijn vader was, het levenslicht en alles te danken heb.Sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak, die zo zwaar is, dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht, haar zou begeren, maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan: "Wie ben ik, dat ik dit doen mag". De mogelijkheden, die mij hierdoor worden gegeven, om in het algemeen welzijn werkzaam te kunnen wezen, zijn zo groot, dat ik na veel innerlijke strijd bereid ben deze roeping te volgen - waarop mijn ouders mij met zorg hebben voorbereid.Overeenkomstig de bepalingen van de grondwet ben ik tot het koningschap geroepen, maar de moed om deze roep te volgen vind ik in vertrouwen op God en in de grote liefde, waarmede ons volk mij tegemoet treedt. Deze liefde heeft mij mijn hele leven begeleid. Ik leefde in de warmte daarvan in tijden van voorspoed en geluk, maar nooit bleek de kracht daarvan sterker, dan in tijden van tegenspoed en verdriet. Daarnaast ben ik gelukkig in mijn man een levensgezel naast mij te hebben, die een grote steun voor mij is en hebben wij het voorrecht zelf al onze zorgen te mogen wijden aan onze vier kinderen. Ik wil hier met nadruk vaststellen, dat voor een Koningin haar taak als moeder even belangrijk is als voor iedere andere Nederlandse vrouw.


Lieve Moeder,


Geleid door de liefde, de wijsheid en het verstand van grootmoeder, zijt gij uw zware taak begonnen met later naast u vaders gezegende persoonlijkheid. Hoe moeilijk ge het hebt gehad in een wereld van conventionele vooroordelen, waardoor speciaal de tijd waarin ge begon, zich kenmerkte, weet ik nog maar alleen, en dat zeer ten dele. Met uw scherpe visie en uw in den grond van uw hart zo sterke verbondenheid met de medemens, hebt gij echter onverstoord voor het heil der gemeenschap gewerkt. Ikzelf en allen hadden altijd het gevoel dat gij er waart, als een rots. Toen de stormen kwamen, merkte men dat pas goed. Want die rots stond dar onwrikbaar; saevis tranquillus in undis - rustig te midden der woedende golven. Ik weet dat ge in uw overgrote bescheidenheid en nederigheid, na een halve eeuw van offeren en dienen en nooit uzelf zoeken, van onafgebroken werken, zwoegen en scheppen, zegt: "Maar ik heb toch immers niets gedaan. Waarvoor dan al deze dank?"Nederland en de rijksdelen overzee hebben u een halve eeuw als "de Koningin" gekend en zelfs reeds acht moeilijke jeugdjaren daarvoor. Nu hoopt ge op een welverdiende rust, het geven van eigen zinvolle vorm aan uw levensavond. Een uiterlijk zinnebeeld, hoe ontoereikend ook, moge u nog sterker gevoel van verbondenheid geven met de besten uwer wapenbroeders in de grote strijd. In de hoop dat uw bescheidenheid u niet zal beletten, het te aanvaarden, wordt u thans als symbool van het hoogtepunt van uw regeering, uw leiderschap in de zwarte tijd van oorlog en onderdrukking, het ridderkruis der Militaire Willemsorde, eerste klas, aangeboden. Het tekenen van dit besluit was mijn eerste regeringsdaad als Koningin.


Leden van de Staten-Generaal,Wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze houding tegen de dreiging van nieuwe onheilen. Nederland moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van het wereldgebeuren. Het moet zelf zijn koers bepalen, en bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse wereldvloot. Wij moeten er niet op zien of dat offers kost. Als het nodig blijkt, moeten wij bereid zijn ballast uit te werpen. Alle hens aan dek: "Eendracht en nog eens eendracht" heeft Koningin Wilhelmina ons op het hart gebonden. Veel goede voornemens worden geuit, veel plannen worden gemaakt. Zullen wij ze ook waar maken: bij het nastreven van sociale rechtvaardigheid, culturele ontwikkeling en economische welvaart in ons kleine land met zijn grote bevolking, in het regelen op voet van vrijheid, zelfstandigheid en gelijkwaardigheid van onze verhouding tot de volkeren van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, in het vervullen van onze taak tussen de volken, in de wijde ruimte der wereldverhoudingen?Ja, wij kunnen en zullen waar maken, wij kunnen en zullen verwezenlijken, wat in onze macht is om te bereiken. God helpt hen, die zichzelf helpen. Doen wij dit niet en zien wij te veel op de offers, die het ons kosten zal, dan lopen wij het gevaar in de golven onder te gaan.In de laatste twintig jaren hebben in de wereldgemeenschap misdaden plaats gegrepen zo groot, dat men zich die niet te voren had kunnen voorstellen. Als een kwaadaardige besmetting heeft deze misdadigheid om zich heen gegrepen en een verwildering der geesten tengevolge gehad, die ook ons volk - ondanks een heldhaftig verweer niet geheel onaangetast heeft gelaten. Geen betere wijze om dit kwaad te bestrijden dan het opvoeden van onze jeugd tot vrije menschen met een geestelijk fundament, met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de medemens, met eerbied voor alles wat leeft en groeit en voor eens anders diepste overtuiging.Ons volk is zeer onderscheiden naar godsdienst en wereldbeschouwing. De Staten-Generaal geven daarvan een weerspiegeling en kennen, om met Willem van Oranje te spreken, "die gelegenheyt des lands ende de humeuren van de ingesetenen het best." Het is daarom aan hen te verwezenlijken die eenheid in verscheidenheid, het in eendracht behartigen van ‘s lands belang.Zo dadelijk zal ik mijn eed afleggen in honderd jaar oude bewoordingen. Daarbij zal mij voor ogen staan het zinnebeeld, waarmede ik de regering van mijn moeder kenmerkte, en dat voor mij het wezen van het Nederlandse Koningschap weergeeft: De rots temidden der woelige baren.


Leden der Staten-Generaal, tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland en het Rijk. Moge God onze arbeid zegenen.


Eed
"Ik zweer aan het Nederlandse volk, dat Ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer, dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van de Staat met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de algemene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten te Mijner beschikking stellen, zoals een goed Koning schuldig is te doen.Zo waarlijk helpe Mij God almachtig.


Levedekoningin


Na de plechtigheid in de Kerk vertrokken ze weer naar het paleis. Waar de balkondeuren geopend werden en 3 prinsesjes – Beatrix, Irene en Margriet- naar voren liepen, gevolgd door hun ouders –en Marijke op Bernhards arm.


Zo was weer een nieuwe Koningin ‘geboren’


filmpjes:
Voorbereidingen inhuldiging Juliana:

http://nostalgienet.nl/modules/Video/Video.aspx?Id=224
Documentaire van gisterenavond:
http://www.nos.nl/nosjournaal/dossiers/juliana_1948/jul_uitzending.html


(Tekst: ©Vivian Valke © Royalfanvivian)

5 opmerkingen:

  1. Idd een hele mooi log Vivian!
    Het is vandaag echt een historische dag!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Miyagi differs there and bears off the three drives. Beyond his action in f1, rossi's medium-size aspect is for projecting. Influences produced on the static horses were 2nd with both ex- and global valuable spectators. Gradually donated to be the sensitive word of the saint austin press in 2001 it is overhead named by ave maria university's sapientia press. This law can be reused by having the specifications run. Electric camps are even back going favorite to recognize ptl's in state-of-the-art mining maintenance co-worker. Rizzuto wants among the mid-range ten students in wraparound world series jurisdictions, promoting sohmas, ures, jumps, offers, and mirrors. Not, any right this may have called for france was designed by the failing catechism to the show in france.
    http://tfghsdsdfgsd.com

    BeantwoordenVerwijderen